NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A köznevelési törvény 51. §-ának 5. bekezdésében meghatározott tanulók (SNI, BTMN) számára a következő speciális szabályokat fogalmazzuk meg a felvételi eljárás során.

Írásbeli vizsgát szervező középiskolaként írásbeli szülői kérvény és szakértői vélemény alapján a felvételi vizsgán biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az iskolai tanulmányok során alkalmazott megszokott segédeszközök használatát, vagy a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentést (20/2012. EMMI rendelet 33. § (3)). A kérvényt kérjük a központi felvételi vizsgára való jelentkezéssel együtt beadni. Az egyedi elbírálásról a szülőt a központi vizsga előtt írásban tájékoztatjuk.

Továbbtanulásra kiválasztott középiskolaként az SNI és BTMN tanulóktól kérjük a központi magyar nyelv és matematika írásbeli vizsga eredményét. Amennyiben a tanulót a vizsgát szervező iskola igazgatója a vizsga meghatározott részeinek értékelése alól felmentette, de ez nem haladja meg a maximális pontszám 50%-át, a tanuló ezen részpontszámát arányosítással határozzuk meg. Ha a felmentés az összes pontszám több, mint 50%-ára vonatkozik, vagy a tanuló nem írt központi írásbeli vizsgát, a tanulónak a szóbeli felvételikor kell pótolnia az írásbeli vizsgán meg nem szerzett pontszámot. Erről a tényről az intézményt megkereső szülőt a szóbeli felvételi vizsga előtt írásban tájékoztatjuk.

Az intézmény általános iskolai tagozatának tanulói vagy a fenti feltételekkel léphetnek a középfokú évfolyamokra, vagy a Pedagógiai Programban megfogalmazott speciális feltételek teljesítése esetén.

Az emelt óraszámú képzések esetén a kerettanterv adott évfolyamra meghatározott kötelező óraszáma fölötti tanórák teljesítését a felvétellel a tanulók és a szülők elfogadják.

Iskolánk világnézetileg elkötelezett, ezért a köznevelési törvény 31. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében a római katolikus vallás, a keresztény világnézet elfogadását a felvételi eljárás keretében vizsgálja, felvétel esetén a tanulóktól azt elvárja.

„Plébánosi (lelkipásztori) ajánlás a jelentkezésnek nem feltétele, de tájékoztatásképpen köszönettel elfogadjuk.” Ajánlást a 2011. évi CCVI. tv. 9/G. §-ban definiált, a törvény mellékletében felsorolt bevett egyház hivatalos képviselőjétől fogadunk el.

Az intézmény pedagógiai programja szerint a tanulók az 1-12. évfolyamon heti 2 órában tanulják a hittan tantárgyat. Értékelése minden félévben osztályzat. Nem katolikus vallású tanuló esetén lehetőség van a tanuló vallásának megfelelő, az érettségi tantárgyként a katolikus hittanon kívül létező evangélikus és református hittan tanulására az alábbi szabályok szerint:

  • A szülő (nagykorú tanuló) az intézménybe való beiratkozáskor az erre szolgáló nyomtatványon nyilatkozik felekezeti hittan iránti igényéről.
  • A nyilatkozat az intézményben folytatott teljes tanulmányi időre
  • Az intézmény egyeztet a helyi evangélikus és református felekezet képviselőivel, hogy az adott osztályok órarendjében megjelenő hittanórák, vagy az osztály szentmiséje időpontjában tudnak-e hitoktatót küldeni.
  • Ha a felekezetek mindkét órára küldenek hitoktatót, a tanuló azokon vesz részt az intézmény által biztosított helyiségekben.
  • Ha egy felekezet egy hittanórára tud hitoktatót küldeni, a másik hittanórában a tanulónak a katolikus hittanórán kell részt vennie.
  • Ha egy felekezet nem tud saját hitoktatót küldeni, a tanulónak a katolikus hittanórákra kell járnia.
  • Az órarend szerinti hittanórák időpontjában a tanuló felügyelet nélkül nem maradhat, a felügyelet a katolikus hittan csoportban adott.

A tanulók tanórán kívüli foglalkozásként heti egy alkalommal órarendbe épített osztálymisén vesznek részt.

MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
29
30
1
2
3
4
5
Események május

1

No Events
Események május

3

Események május

4

No Events
Események május

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Események május

15

Események május

17

No Events
Események május

18

No Events
Események május

19

No Events
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Események május

28

No Events
Események május

30

Események május

31

No Events
Események június

2