NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TANULÓK ÁTVÉTELÉNEK RENDJE

I.
A tanuló törvényes képviselője írásban kezdeményezi az átvételt a következő dokumentumok benyújtásával

  • kérvény az igazgatónak címezve
  • plébánosi/lelkipásztori ajánlás (attól a plébánostól/lelkipásztortól, akivel a család kapcsolatban van; ajánlást a 2011. évi CCVI. tv. 9/G. §-ban definiált, a törvény mellékletében felsorolt bevett egyház hivatalos képviselőjétől fogadunk el) LETÖLTÉS: KITÖLTHETŐ / SZERKESZTHETŐ
  • bizonyítvány fénymásolata (tagozatonként a lezárt évekről)
  • nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről LETÖLTÉS: KITÖLTHETŐ / SZERKESZTHETŐ
  • tanév közbeni átvétel esetén a tanuló előmenetelét igazoló egyéb dokumentum (osztálynapló kivonat)
  • amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű, a kérvényhez kérjük csatolni a szakértő véleményt is

Beküldési cím: katgim@katgim.hu vagy 7400 Kaposvár, Zárda u. 2.

II.
A dokumentumok beérkezése után egyeztetett időpontban ismerkedő beszélgetésre hívjuk a tanulót és a szülőket. A beszélgetésen az intézmény részéről az iskolavezetés tagjai (igazgató, igazgatóhelyettesek, püspöki biztos), egyes esetekben osztályfőnök kollégák vesznek részt.

III.
A dokumentumok és a beszélgetés alapján az iskolaigazgatója dönt a felvételről, erről a törvényes képviselőt írásban értesítjük. A tantárgyi óraszámok eltérése esetén a tanulónak különbözeti- vagy osztályozó vizsgát kell tennie, hogy a pedagógiai programunkban meghatározott óraszámoknak megfeleljen.

VILÁGNÉZETI ELKÖTELEZETTSÉG, HITTANOKTATÁS, FELEKEZETI HITTAN

Iskolánk világnézetileg elkötelezett. A köznevelési törvény 31. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében a római katolikus vallás, a keresztény világnézet elfogadását a felvételi eljárás keretében vizsgáljuk. Az átvétellel a tanulók és szüleik elfogadják az iskolánk katolikus keresztény értékrendjét, nevelési elveit.

Az intézmény pedagógiai programja szerint a tanulók az 1-12. évfolyamon heti 2 órában tanulják a hittan tantárgyat. Azon tanulónak, akik nem vagy kevesebb óraszámban tanult hittant, az előző évfolyam/évfolyamok tananyagából különbözeti vizsgát kell tennie. Ezen a linken elérhetőek a tananyagok a felkészüléshez.

Értékelése minden félévben osztályzat. Nem katolikus vallású tanuló esetén lehetőség van a tanuló vallásának megfelelő, az érettségi tantárgyként a katolikus hittanon kívül létező evangélikus és református hittan tanulására az alábbi szabályok szerint:

 • A szülő (nagykorú tanuló) az intézménybe való beiratkozáskor az erre szolgáló nyomtatványon nyilatkozik felekezeti hittan iránti igényéről.
 • A nyilatkozat az intézményben folytatott teljes tanulmányi időre vonatkozik.
 • Az intézmény egyeztet a helyi evangélikus és református felekezet képviselőivel, hogy az adott osztályok órarendjében megjelenő hittanórák, vagy az osztály szentmiséje időpontjában tudnak-e hitoktatót küldeni.
 • Ha a felekezetek mindkét órára küldenek hitoktatót, a tanuló azokon vesz részt az intézmény által biztosított helyiségekben.
 • Ha egy felekezet egy hittanórára tud hitoktatót küldeni, a másik hittanórában a tanulónak a katolikus hittanórán kell részt vennie.
 • Ha egy felekezet nem tud saját hitoktatót küldeni, a tanulónak a katolikus hittanórákra kell járnia.
 • Az órarend szerinti hittanórák időpontjában a tanuló felügyelet nélkül nem maradhat, a felügyelet a katolikus hittan csoportban adott.

A tanulók tanórán kívüli foglalkozásként heti egy alkalommal órarendbe épített osztálymisén vesznek részt.

december 2022

MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
28
29
30
1
2
3
4
Események november

28

Események december

1

Események december

3

No Events
Események december

4

No Events
5
6
7
8
9
10
11
Események december

5

No Events
Események december

7

No Events
Események december

8

No Events
Események december

10

No Events
Események december

11

No Events
12
13
14
15
16
17
18
Események december

13

No Events
Események december

14

No Events
Események december

16

Események december

17

No Events
Események december

18

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Események december

19

No Events
Események december

20

Események december

22

No Events
Események december

23

No Events
Események december

24

No Events
Események december

25

No Events
26
27
28
29
30
31
1
Események december

26

No Events
Események december

27

No Events
Események december

28

No Events
Események december

29

No Events
Események december

30

No Events
Események december

31

No Events