NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 

Korábbi intézkedések a járvány megelőzése érdekében

2022. március 7.

 •  A tanulók és dolgozók számára nem kötelező, csak ajánlott  a maszk viselése az épületek közösségi tereiben és a tanórákon.
 • A szülők az intézmény udvarára bejöhetnek, az iskola épületeibe csak személyes jelenléttel megtartott program, illetve hivatalos ügyintézés esetén. 

2021. november 22.

 •  A tanulók és dolgozók számára kötelező a maszk viselése az épületek közösségi tereiben és a tanórákon.
 • Az érkező partnerek számára védettségi igazolvány felmutatása kötelező.
 • A szülők – a halaszthatatlan hivatalos ügyintézés kivételével – az intézmény területére nem jönnek be. 
 • Rendezvényeket kivételes esetben tartunk az aktuális járványügyi szabályok figyelembe vételével, külső rendezvényeken fokozott óvatossággal veszünk részt. 

2021. szeptember 1.

A tanév a következő szabályokkal indult.

A helyi szabályok kialakításánál a következő jogszabályokat, központi utasításokat vettük figyelembe:

 • 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről (2021.09.01-én hatályos állapot)
 • az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” 4. verzió, 2021. május 24. (2021.09.01-én hatályos állapot)
 • Az emberi erőforrások minisztere 12/2021. (VI. 15.) sz. egyedi utasítása

Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások, munkarend

 1. Az oktatás mindegyik évfolyamon jelenléti formában kezdődik. Az oktatásban és nevelésben csak egészséges és tünetmentes tanuló és pedagógus vehet részt.
 2. A foglalkozásokon és a szünetekben maszk viselése lehetséges, de egyelőre nem kötelező.
 3. Testhőmérséklet-mérés a belépéskor egyelőre nem lesz.
 4. A tantermekben és a közösségi terekben igyekszünk fenntartani a védőtávolságot, illetve csökkenteni az osztályok keveredését, a tanulók csoportosulását.
 5. A testnevelés órákat az időjárás függvényében igyekszünk szabad téren megtartani, a kollégák kerülik a szoros testi kontaktust igénylő feladatok kiadását.
 6. Az önkormányzat illetve az iskola által szervezett, külső helyszínen tartott úszás- és korcsolya foglalkozások indulnak.
 7. Kórus- és zenekari próbák, délutáni sportköri foglalkozások tarthatók, ha az időjárás engedi szabad téren is.
 8. Nagyobb létszámú rendezvények szervezéséről az aktuális járványügyi szabályok függvényében döntünk, betartva az Operatív Törzs által megfogalmazott létszámkorlátot, az egészségvédelmi szabályokat, ha szükséges, létszámkorlátot vezetünk be.
 9. A szülői értekezleteket elsősorban online formában tartjuk, esetleg szabad téren
 10. Egyelőre csak egynapos tanulmányi kirándulásokat, lelki gyakorlatokat szervezünk a tanulóknak.
 11. Kérjük a szülőket, hogy az intézmény területére– személyes jelenléttel megtartott szülői értekezlet, hivatalos ügyintézés, egyéb meghívásos program kivételével – ne lépjenek be!

Teendők beteg személy, kontakt személy, fertőzéssel érintett osztályok esetén

 • Covid-19 fertőzés gyanúja esetén a szülők gyermeküket ne küldjék iskolába! TÜNETEK
  • a szülő értesíti a háziorvost, és az utasítása szerint jár el
  • a szülő értesíti az iskolát
  • a tanuló a gyógyulás után orvosi igazolással, járványügyi megfigyelést feloldó határozattal jöhet újra az iskolába
 • Találkozás Covid-19 + személlyel iskolán kívül (kontakt):
  • háziorvos értesítése (értesíti a népegészségügyi szerveket → karantén határozat)
  • iskola értesítése a karantén időtartamáról
  • a tanuló a járványügyi megfigyelés időtartamának lejárta után jöhet iskolába
 • Tünetek észlelése az iskolában (osztályban):
  • a tanuló elkülönítése, az iskolaorvos értesítése, a szülő értesítése (eljárás a gyermek háziorvos utasításai alapján)
  • a kontaktok kezelése az NKK eljárásrendje alapján
  • eset bejelentése a népegészségügy és tanügyigazgatás a számára
  • a népegészségügy és a tanügyigazgatás intézkedéseinek kommunikációja
 • Egész osztályt érintő karantén miatt elrendelt digitális munkarendről az iskola küld értesítést. Ezen időszak alatt az online oktatás szabályai érvényesek (ld. Pedagógiai Program).

Tanulói hiányzások kezelése

 • Igazolt hiányzásnak tekintjük:
  • az EMMI intézkedési tervben megjelölt tartós betegség miatti távolmaradást
  • ha a szülő vagy nagykorú tanuló alapos indok alapján benyújtott kérelmére az igazgató által szülői kérelemre engedélyezett távollét időszakát
  • a tanuló számára előírt hatósági karantén időszakát
 • A 20/2012. EMMI rendelet 51. § (2) a) és c) pontok alapján szülői kérelemre alapos indok esetén az intézményvezető a határozott időre (néhány hét) tud iskolalátogatás alóli felmentést adni.
 • Jelenléti oktatás idején távol levő tanuló a szaktanárral egyeztetett módon tud bekapcsolódni az oktatásba és a számonkérésekbe.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása, takarítás, fertőtlenítés

 • Az intézménybe való belépési pontokon, a tantermekben rendelkezésre áll a vírusölő hatású kézfertőtlenítő. A mosdókban szintén fertőtlenítő kézmosó anyag található az adagolókban.
 • A takarító személyzet a napi takarítás és fertőtlenítés (kilincsek, mosdók) mellett időszakonként mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végez az NKK ajánlások figyelembe vételével, amelyet az az intézményvezető, a gazdasági vezető és a püspöki biztos ellenőriz.
 • A tantermekben és egyéb helyiségekben gyakori, gondos szellőztetést végzünk, a tanulók figyelmét folyamatosan felhívjuk az alapvető személyi higiéniás szabályok betartására.

Étkezés

 • A konyhai személyzet fokozottan ügyel az étkező helyiségek, berendezések, eszközök tisztaságára, fertőtlenítésére.
 • Az étkezés szervezésekor a pedagógusok fokozottan ügyelnek a lehetőség szerinti biztonságos távolság megtartására, az étkeztetés ütemezésére, a tanulók alapos kézmosására.

Iskolaegészségügyi ellátás

 • Az iskolai szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat (pl. tervezett oltások) a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján az iskolavezetéssel és a pedagógusokkal való együttműködésben az iskolaorvos és védőnő kollégák továbbra is végzik, amennyiben az ellátás korlátozására nem kerül sor.
 • Az ellátás szervezése az NKK által kiadott járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrend alapján, a vizsgálatok pontos ütemezésével történik.

A vírusfertőzés elkerülése, a járvány terjedésének megakadályozása érdekében fokozottan kérünk minden iskolai partnert a fenti szabályok betartására!

 

2020.november 11.

 A gimnáziumi osztályok tantermen kívüli digitális oktatásban vesznek részt. A kollégák óráikat részben online formában tartják a „Meet” alkalmazásban, részben tananyagot adnak meg a Google Tanteremben. Az online órák pontos számát a kollégák a csoportokkal egyeztetik.

Az általános iskolai osztályok normál munkarendben dolgoznak tovább, a következő óvintézkedések mellett:

 • a diákoknak a tanórákon is maszkot kell viselniük
 • a helyettesítéseknél kerüljük a csoportösszevonások alkalmazását
 • a védőtávolság betartását, nagyobb tér biztosítását osztályok áthelyezésével biztosítjuk
 • testhőmérséklet mérés a főépületben csak két bejáraton (porta, középső) történik
 • szentmisék szervezése változik: a tanulók egy-egy hely kihagyásával foglalnak helyet és maszkot kell viselniük

zeneiskolai foglalkozások – az eddig megszokott intézkedések betartásával – az általános iskolai tanulók számára folytatódnak, a gimnáziumi tanulók online módon kapcsolódnak be az oktatásba.

2020.november 4.

Kérés a szülők felé: ha a gyermek kontaktnak számít, a járványügyi megfigyelési határozat megérkezéséig se küldjék a gyermekeket iskolába, illetve a határozat elmaradása esetén is tartsák be az előírt időt.

2020. szeptember 14

 • a kórus- és zenekari próbák csak online formában vagy szabad téren tarthatók
 • a délutáni sportköri foglalkozások csak online formában vagy szabad téren tarthatók

2020. szeptember 7.

A diákok, a tanárok és minden dolgozó számára előírtuk a tantermen kívüli közösségi terekben az orrot és a szájat takaró arcmaszk használatát

2020. augusztus vége, szeptember eleje

A 2020/2021-es tanév előkészítése során, illetve a tanév első hetében – az EMMI, a miniszter, a fenntartó utasításai és kérései alapján – tovább szigorodtak a helyi szabályok, külön protokoll készült a diákok, tanárok, szülők, konyhai dolgozók, takarító személyzet részére.

 • Az önkormányzat tájékoztatása alapján nem kezdődött meg az úszásoktatás a 2. és 6. évfolyamon.
 • Az iskolai étkezést külön beosztás szerint, a megfelelő távolság betartásával szerveztük meg.
 • Megszerveztük az épület fokozott takarítását, fertőtlenítését, napközbeni takarító kolléga bevonásával, a pedagógusok segítségével.
 • Az órarendet úgy készítettük el, hogy az osztályok és csoportok a lehető legkevesebb mozgással vehessenek részt tanóráikon.
 • Fokozott figyelmet fordítunk a szellőztetésre, beleértve a térszint alatti aula és szaktantermek friss levegőjének biztosítását (szellőztető-tűzjelző rendszer átállítása).
 • A szülőket kértük fokozott együttműködésre, pl. tünetek észlelése esetén ne engedjék gyermekeiket iskolába, egészségügyi csomagot készítsenek gyermekeiknek, ne lépjenek be az iskola területére.
 •  

2020. március

A járvány 2020. tavaszi megjelenése óta az intézményben a következő járvány-terjedést megakadályozó intézkedéseket vezettük be:

 • a tantermekben és egyéb helyiségekben a gyakori, gondos szellőztetést végeztünk
 • a mosdókat rendszeresen elláttuk szappannal, később fertőtlenítő hatású szappannal, papírtörülközővel és egészségügyi papírral
 • a takarító személyzet rendszeresen fertőtlenítette a kritikus helyeket, különös tekintettel a mosdókra, villanykapcsolókra, kilincsekre
 • kézfertőtlenítő folyadékot helyeztünk el az épületbe belépők, az illemhelyeket használók, valamint az ebédlőben étkezők számára
 • a pedagógusok folyamatosan emlékeztették a tanulókat az alapvető személyi higiéniás szabályok betartására
MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
29
30
1
2
3
4
5
Események május

1

No Events
Események május

3

Események május

4

No Events
Események május

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Események május

15

Események május

17

No Events
Események május

18

No Events
Események május

19

No Events
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Események május

28

No Events
Események május

30

Események május

31

No Events
Események június

2