NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium Öregdiák Szövetségének Alapszabálya

A gimnázium alapításának 30. évfordulója alkalmából az iskola volt diákjai elhatározták, hogy az iskola hagyományainak ápolására Öregdiák Szövetséget alapítanak.

AZ ÖREGDIÁK SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI

 1. A Szövetség erősíti az öregdiákoknak az egymáshoz, tanáraikhoz és a gimnáziumhoz, valamint a gimnázium iránt rokonszenvezőknek az iskolához fűződő kapcsolatait.
 2. Ápolja az iskolai hagyományokat és segíti ezek továbbfejlesztését.
 3. A tagok részére rendszeres tájékoztatást ad a társaság és a gimnázium életének fontosabb eseményeiről.
 4. Igény és lehetőség szerint segítséget ad az iskola oktatási ( és nevelő) munkájához.
 5. Pályázatok és díjak kitűzésével, továbbá — az iskola vezetésének javaslata alapján — a tanulók anyagi támogatásával segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát.
 6. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

.AZ ÖREGDIÁK SZÖVETSÉG VEZETŐSÉGE:

A Szövetség élén álló elnökség  tagjait  a későbbiekben 2 évre a Közgyűlés választja meg. Az Elnökség tagjairól a Közgyűlés személyenként külön-külön titkos szavazással dönt a későbbiekben.

 Az Elnökség 5 főből áll, tagjai az Elnök, az Alelnök, a Titkár és két elnökségi tag.

Az elnökség együttműködik a gimnázium vezetőségével.

 Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évenként tartja, jelenléti vagy online formában az Elnök kezdeményezésére.

              A  Szövetség tisztségviselői az általuk vállalt feladatokat ellenszolgáltatás nélkül végzik, költségtérítésben azonban részesülhetnek.

 

AZ SZÖVETSÉG TAGSÁGA

A Szövetség tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki az alapszabályt elfogadja és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Szövetség munkájában.

 1. a) rendes tag: aki a Gimnáziumban, tanulmányokat folytatott, és 18. életévét betöltötte;
 2. b) jogi személy tag: belépési nyilatkozatban vállalt anyagi támogatásával vagy tevékenységére jellemző munkával részt kíván venni a Szövetség céljainak, feladatainak megvalósításában.
 3. c) pártoló tag: vállalja a Szövetség célkitűzéseinek anyagi és erkölcsi támogatását. A pártoló tagság lehet egyéni vagy csoportos.
 4. d) tiszteletbeli tag az, akit a Szövetség vezetősége erre érdemesnek tart azért, mert részint erkölcsi, részint anyagi támogatásával hozzájárult a sikeres tevékenységéhez.
 5. e) Automatikusan tiszteletbeli tagnak tekintendők azok a nem ebben az intézetben érettségizett tanárok, akik a Katolikus gimnáziumban legalább öt éven át tanítottak.

 

 1. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
 2. A Szövetségi tagok felvételéről — az elektronikusan írásban benyújtott kérelemre — a vezetőség, ill. a vezetőség meghatalmazása alapján a vezetőség elnöke dönt. A döntésről a tagokat írásban/ elektronikusan értesíteni kell.
 3. A Szövetség valamennyi tagjáról a titkár nyilvántartást vezet.
 4. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

.1. A Szövetség rendes tag jogai:

 1. a) részt vehet a Szövetség közgyűlésén,
 2. b) részt vehet a vezetőség tagjainak megválasztásában, a határozatok meghozatalában,
 3. c) bármilyen tisztségre megválasztható,
 4. d) gyakorolhatja véleményezési, javaslattételi és hozzászólási jogát a Szövetség fórumán,
 5. e) részesülhet a Szövetség által nyújtott kedvezményekben.

1.2 A Szövetség rendes tag kötelezettségei:

 1. a) képességeihez mérten rendszeresen dolgozni a vállalásának megfelelő területen A Szövetség célok előmozdítása érdekében, valamint az Egyesület szellemi és anyagi gyarapodásáért.
 2. b) A Szövetség szabályainak betartása, az Egyesületi vezető szervek határozatainak végrehajtása,
 3. c) a megállapított tagdíj pontos és rendszeres befizetése,
 4. d) az egyesületi vagyon megóvása.

 2.1. A jogi személy tagsági jogai:

 1. a) képviselője útján részt vehet a Szövetség közgyűlésén, és ott javaslatokat, észrevételeket tehet a Szövetség működésével kapcsolatosan. Képviselője szavazati joggal rendelkezik.

2.2. A jogi személy tag kötelezettségei:

 1. a) az alapszabály betartása;

b A Szövetség célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása;

3.1. A pártoló tag jogai:

 1. a) részt vehet A Szövetség közgyűlésén,
 2. b) javaslatokat, észrevételeket tehet A Szövetség működésével kapcsolatban,

 3.2. A pártoló tag kötelezettségei: a) az alapszabály elfogadása;

 1. b) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

 4.1 A tiszteletbeli tag jogai:

 1. a) részt vehet a Szövetség közgyűlésén;
 2. b) véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet;

 4.2. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

 1. a) az alapszabály betartása;
 2. b) A Szövetség erkölcsi támogatása;
 3. c) A Szövetség célkitűzéseihez hű magatartás

VI .A SZÖVETSÉG T ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA

. A Szövetség főbb bevételei:

 1. a) tagdíjak;
 2. b) jogi személy tagok anyagi támogatása;
 3. c) adományok, hagyatékok;
 4. d) rendezvények bevételei;
 5. e) céltámogatásként kapott anyagi támogatások;
 6. f) A Szövetség egyéb bevételek.

A Szövetség főbb kiadásai:

a A Szövetség működési költségei (személyi, dologi);

 b A Szövetség céljából meghatározottak támogatása;

c A Szövetség rendezvényeivel, gazdálkodó tevékenységével kapcsolatos kiadások.

 

 1. Az Egyesület nevében kötelezettséget vállalhatnak: a) elnök; b) elnökhelyettesek; c) ügyvezető titkár.
 2. Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán tartja, s e feletti rendelkezéshez két kötelezettségvállalási joggal rendelkező személy együttes aláírás szükséges.
 3. Az Egyesület megszűnése esetén ha az Egyesület feloszlatását közgyűlés mondja ki, vagy ha az Egyesület más egyesülettel egyesül, az egyesület vagyonáról a közgyűlés rendelkezik

  Az Egyesület tartozásáért saját vagyonával felel

forrás:   http://www.revai.hu/hun/revai-barati-kor.html

 

június 2024

MO
TU
WE
TH
FR
Szo
SU
27
28
29
30
31
1
2
Események május

30

Események június

1

No Events
Események június

2

3
4
5
6
7
8
9
Események június

3

Események június

6

No Events
Események június

7

No Events
Események június

8

No Events
Események június

9

No Events
10
11
12
13
14
15
16
Események június

10

No Events
Események június

11

No Events
Események június

12

No Events
Események június

13

Események június

14

Események június

15

No Events
Események június

16

No Events
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Események június

25

Események június

28

Események június

29

Események június

30

1
2
3
4
5
6
7